• ยินดีต้อนรับ เข้าสู่สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
  • โครงการลดใช้พลังงานภาครับ ปี 2556
  • เชิญชม โครงการต้นแบบ "แปลงผักปลอดสาร พลังงานแสงอาทิตย์"
  • เชิญเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้ พลังงาน เพื่อชีวิตที่พอเพียง"
  • ประกาศ : เว็บใหม่เปิดใช้งานวันที่ 3 ธันวาคม 2555 

โครงการแปลงผักปลอดสาร พลังงานแสงอาทิตย์

ปรับขนาดอักษร :

 

oo

โครงการต้นแบบ

ผักปลอดสาร   พลังงานแสงอาทิตย์

สถานที่ดำเนินโครงการ  บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง                           จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ

                        ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

                        ๒. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง

                        ๓. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

                        ๔. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาพุทไธสง

ที่มาของโครงการ

            บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันกว่า ๘๐๐ ไร่ มีสระน้ำขนาดใหญ่ เก็บน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาเลี้ยงคน ๓ หมู่บ้าน ปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอต่อการเกษตร บริเวณริมที่สาธารณประโยชน์ อยู่ติดลำห้วย ลำพังชู ซึ่งมีน้ำมากเฉพาะฤดูฝน  เดิมราษฎรเคยใช้ที่สาธารณประโยชน์ในการปลูกหม่อน แต่เนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบกับ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสูบน้ำสูง ทำให้กลุ่มปลูกหม่อนไม่สามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสงมีความประสงค์ต้องการที่จะปรับปรุงพื้นที่แปลงหม่อนเดิม ให้เป็น แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ และแปลงปลูกไม้ตัดดอก โดยจัดสรรให้แก่ราษฎรครอบครัวละ ๒ งาน เข้าทำประโยชน์ แต่เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรจึงทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้

            สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พิจารณาเห็นว่า การจะดำเนินการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร ให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชผัก และไม้ตัดดอกต่างๆได้ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว และฤดูแล้ง จำเป็นจะต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งมีศักยภาพมากกว่าแหล่งน้ำผิวดิน จึงดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ๑ บ่อ ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๓๖ เมตร พบน้ำใต้ดินมีสภาพจืด เหมาะสำหรับใช้ในการเพาะปลูก และได้ทดลองติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และทดสอบสูบน้ำ พบว่ามีปริมาณมากเพียงพอ (มากกว่า ๑๐ ลบ.ม./ ชม. ) จึงได้ดำเนินโครงการต่อไป โดยได้ดำเนินการมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง อบต.พุทไธสง และหมู่บ้าน ร่วมกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนชาวหมู่ ๑๓ สมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยทางราชการไม่มีงบประมาณดำเนินโครงการสนับสนุนแต่อย่างใดทั้งสิ้น มีเพียงสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะให้การสนับสนุน แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ใช้แล้ว) ขนาด ๕๓ วัตต์ จำนวน ๓๖ แผง คิดเป็นเงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น   จากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและประชาคมชาวบ้านอย่างเข้มข้น ได้ข้อสรุปมีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๗ ราย  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จึงได้รวบรวมรายชื่อและดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และ ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ และ เขียนโครงการ เพื่อนำสมาชิกกู้ ธนาคาร ธกส. สาขาพุทไธสง รายละ ๑๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๗ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๓,๐๐๐ บาท 

                       

 

 

 

            ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ จากธนาคาร ธกส. สาขาพุทไธสงแล้ว ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง ได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ ก่อสร้างถังเก็บน้ำ วางระบบท่อเมนรับ-จ่ายน้ำ สร้างแท่นพร้อมตั้งโอ่งเก็บน้ำ จำนวน ๔๐ ใบ สร้างระบบจ่ายน้ำเข้าสู่แปลงเกษตร พร้อมติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ในการควบคุมน้ำจนกระทั่งครบถ้วนทุกแปลง  จากนั้น ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง ได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่สมาชิก และสอบถามความสมัครใจในการเลือกชนิดของผักที่จะปลูก จากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสงจึงได้อุดหนุนงบประมาณซื้อและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่สมาชิก เริ่มดำเนินการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ดอก ประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ โดยพืชผักสวนครัวที่ชาวบ้านนิยมปลูก ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ผักชี ต้นหอม กะหล่ำปลี ผักบุ้งจีน ถั่วฝักยาว แตงกวา คะน้า ฟักทอง กระเพรา แมงลัก มะเขือเทศ มะเขือเปลาะ ฯลฯ ส่วนไม้ตัดดอก นิยมปลูก ดอกดาวเรือง

            ภายหลังจากที่สมาชิกได้เริ่มลงแปลงเพาะปลูกหลังเกี่ยวข้าวเสร็จประมาณช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ แปลงผักก็แปรสภาพจากที่ดินรกร้างว่างเปล่า เปลี่ยนมาเป็นแปลงผักปลอดสารพิษ โดยใช้แหล่งน้ำใต้ดินจากบ่อบาดาล เพียง ๑ บ่อที่มีศักยภาพ สามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่  ราษฏรชาวหมู่ที่ ๑๓ บ้านแดงใหญ่ ตำบลพุทไธสงเป็นอย่างมาก 

 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

            ๑. เกิดโครงการต้นแบบ การพัฒนาพื้นที่ชนบท ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ดังนี้

                        ๑.๑ หน่วยงานภาครัฐ

                                    - สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

                                    - องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

                                    - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส. )

                        ๑.๒ หน่วยงานเอกชน,องค์กรพัฒนาเอกชน

                                    - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง ( ศูนย์มีชัย )

                        ๑.๓ ภาคประชาชน

                                    - สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสาร  พลังงานแสงอาทิตย์

            ๒. เกิดโครงการต้นแบบซึ่งราษฏรเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในโครงการทุกขั้นตอนอย่างแท้จริง โดยร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงทุน ร่วมลงแรง ร่วมแสดงความสามัคคี โดยส่วนราชการมีภารกิจเพียงหน่วยงานสนับสนุน เท่านั้น

            ๓. เกิดการใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด โดยให้ราษฏรสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

            ๔. เกิดการใช้ศักยภาพของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ที่ดินสาธารณประโยชน์, ศักยภาพน้ำใต้ดิน ,แรงงานเกษตรกรซึ่งว่างงานในฤดูหนาวและฤดูแล้ง รวมถึงแรงงานเยาวชนและผู้สูงอายุ ซึ่งมีมากในท้องถิ่น  รวมถึง  พลังงานแสงอาทิตย์  ฯลฯ

            ๕. เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในชนบทได้เป็นอย่างดี

            ๖. เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงาน แปลงผักปลอดสาร  พลังงานแสงอาทิตย์  ต้นแบบแห่งแรกของประเทศ ปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้ ศึกษาดูงานโครงการนี้ เป็นจำนวนมาก และต่อเนื่อง

            ๗. เกิดรายได้จากการที่มีผู้เข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้ ศึกษาดูงานโครงการนี้ ได้แก่ การจำหน่ายผักปลอดสารพิษให้แก่ผู้ที่มาดูงาน , เกิดรายได้จากการรับจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม , เกิดรายได้จากค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

            ๘. สร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวของสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสาร ได้แก่ การเกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคคล ๓ วัยในครอบครัว ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้นำครอบครัว และเยาวชน ที่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ณ แปลงผักของครอบครัว เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเยาวชน  เกิดการเรียนรู้การประกอบอาชีพการเกษตรจากการทดลองปฏิบัติจริง

            ๙. ผลของโครงการ สามารถลดการอพยพแรงงานเข้าสู่เมือง ลดปัญหาการมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควรและปัญหายาเสพติดของเยาวชนในชนบท ได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

ภาพความสำเร็จของโครงการในปัจจุบัน

            ๑. ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ปี ๒๕๕๔ จังหวัดบุรีรัมย์ รับรางวัลโล่ห์พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

            ๒. ได้รับการบัททึกเทปโทรทัศน์ รายการ องค์พระประทีปแห่งการพัฒนาพลังงานไทย และนำเสนอไปในระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทาง ททบ.๕

            ๓. วิดิทัศน์นำเสนอผลความสำเร็จของบ้านแดงใหญ่ ม. ๑๓ ได้รับการนำเสนอสู่ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕

            ๔. นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น ม.เกษตรศาสตร์ , ม.พระจอมเกล้า บางมด , ม.ราชมงคลอีสาน สกลนคร , ม.ขอนแก่น , ม.แห่งชาติลาว ฯลฯ ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน

            ๕. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลายสาขาในจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ให้เกียรตินำลูกค้าชั้นดี ธกส. เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการเข้าชม

076899
วันนี้วันนี้2
เมื่อวานเมื่อวาน46
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้111
เดือนนี้เดือนนี้158
ทั้งหมดทั้งหมด76899